Komisija za etiko Filozofske fakultete

Pozor: spletne strani in dokumenti na njej so še v postopku izdelave, zato lahko pride do sprememb.

Pristojnost

Komisija za etiko Filozofske fakultete (KEFF) obravnava vloge za etično presojo raziskovalnih nalog in projektov, ki potekajo v okviru Filozofske fakultete (FF) ter vključujejo delo z ljudmi. V obravnavo sprejema vloge učiteljev, raziskovalcev in raziskovalnih sodelavcev, zaposlenih v okviru FF ter študentov dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija FF. V presojo prejema tudi zunanje vloge, obravnava le-teh pa se obračuna po ceniku FF. KEFF podaja mnenja o predlogih raziskovalnih projektov, ki vključujejo delo z ljudmi in pri tem uporabljajo metode humanističnih in družboslovnih znanosti ter neinvazivne psihofiziološke ali nevrofiziološke instrumente in metode.

Vrste vlog

Glede na naravo etične presoje KEFF ločuje tri vrste vlog, katerim se prilagaja tudi postopek etične presoje. Pri raziskavah, ki ne potrebujejo etične presoje, izbran član komisije le preveri, ali raziskava izpolnjuje ustrezne kriterije ter vlagatelju poda ustrezno potrdilo. Pri raziskavah z minimalnim tveganjem se etično presojo zaupa ustreznemu članu komisije, ki preveri, ali vloga izpolnjuje kriterije, vlogo pregleda in poda svoje mnenje. Raziskave, ki presegajo minimalno tveganje pa so deležne presoje vseh članov KEFF. Sklep KEFF pri slednjih raziskavah se oblikuje na podlagi podanega mnenja večine članov komisije.

Postopek obravnave

Vlogo za etično presojo vloži primarni in/ali odgovorni raziskovalec. V primeru študentskih raziskovalnih nalog vlogo vloži študent v soglasju z mentorjem. Vlogo odda v elektronski obliki na naslov vloge@etika.ff.uni-lj.si. Prispelo vlogo zabeleži administrator KEFF, ki vlagatelju posreduje potrdilo o prejeti vlogi. Glede na naravo vloge, le-to obravnava eden od članov KEFF ("recenzent"), po potrebi pa svoje mnenje podajo tudi ostali člani KEFF in zunanji svetovalci. Recenzent vlagatelju preko elektronske pošte posreduje morebitne pripombe in komentarje na podlagi katerih vlagatelj pripravi novo verzijo vloge in spremljajočih dokumentov ter jih ponovno odda preko elektronske pošte. Ko vloga ustrezno izpolnjuje etična pravila in standarde, vlagatelj o tem prejme obvestilo na podlagi katerega prevzame ustrezno potrdilo ter potrjene obrazce za pridobivanje obveščenega soglasja.

Časovni potek

Predvideni čas obravnave prve oddaje vloge je mesec dni, čas obravnave morebitnih nadaljnih revizij pa dva tedna. Ta čas se lahko podaljša v primeru večjega števila oddanih vlog v krajšem obdobju. Vlagateljem priporočamo, da vlogo oddajo šest mesecev pred rokom ob katerem potrebujejo pozitivno mnenje KEFF.

Elementi vloge za etično presojo

Vloga za etično presojo raziskovalnega dela praviloma obsega tri dokumente. Prvi dokument podaja temeljne informacije o vlogi in raziskavi, opredeli in utemelji vrsto potrebne obravnave ter izpostavi morebitne posebnosti in odstopanja. Drugi dokument podaja besedilo vloge, v kateri je predstavljena zasnova raziskovalnega projekta z vsemi bistvenimi elementi, relevantnimi za njegovo etično presojo. Tretji dokument je predlog obrazca obveščenega soglasja, ki ga ob izvedbi raziskave prejme in podpiše vsak udeleženec.

Poleg naštetih dokumentov lahko vloga vključuje tudi dodatne priloge kot so:

Podrobnejša navodila za pripravo dokumentov in vzorci dokumentov so v pripravi in bodo dostopni na spletnih straneh.

Obrazci

Obveščeno soglasje

KEFF je pripravila standardni obrazec za obveščeno soglasje. Obrazec je pripravljen v obliki Microsoft Word dokumenta. Pri pripravi soglasja uporabite pripravljen dokument v katerem dodajte ali spremenite besedilo na mestih označenih z rumeno. Oblike dokumenta ne spreminjajte.